REGULAMIN PROMOCJI "Bon na 25 zł na zabieg na twarz lub zabieg setowy firmy Klapp Cosmetics w Good Day Spa"

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem Promocji jest Good Day Spa z siedzibą w Bielsko-Biała przy ulicy Żywieckiej 132, zwany dalej „Organizatorem”.

II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.09.2017 r. i trwa do dnia 15.12.2017 r. w godzinach pracy salonu Good Day Spa.

III. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

1. W promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w okresie obowiązywania promocji spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie.

2. Uczestnikiem Promocji może być każdy klient salonu Good Day Spa (dalej „Uczestnik”).

3. Uczestnik, który w czasie trwania Promocji dokona zakupu na usługi w gabinecie Good Day Spa jednorazowo na kwotę co najmniej 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych), jest uprawniony do otrzymania Bonu rabatowego (dalej „Bon rabatowy”) o wartości 25,00 (słownie: dwadzieścia pięć złotych), do zrealizowania do 30.11.2017 na zabiegi komponowane firmy Klapp Cosmetics lub zabiegi setowe Klapp Cosmetics.

4. Uczestnik, który w czasie trwania Promocji dokona zakupu usługi w salonie kosmetycznym Good Day Spa, jest uprawniony do otrzymania jednego bonu o kwocie 25 zł dziennie.

5. Uczestnik może zrealizować przyznany mu Bon rabatowy w dniach od 01.09.2017 r. do 15.12.2017 r., w salonie kosmetycznym Good Day Spa na zabieg komponowany firmy Klapp Cosmetics lub zabieg setowy firmy Klapp Cosmetics.

6. Bony rabatowe nie sumują się. Przy wykonywaniu usługi na zabieg na twarz, można wykorzystać jednorazowo jeden bon o wartości 25 zł.

7. Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji oraz akceptuje treść Regulaminu.

8. Udział w Promocji jest dobrowolny.

9. Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej trwania, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki zawarte w Regulaminie.

10. Bon rabatowy udzielany jest przy kasie, po wykonaniu usługi.

11. Bon rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.

12. Bon rabatowy po jego zrealizowaniu zostaje zatrzymany przez sprzedawcę jako dowód uczestnictwa w promocji.

13. Bon można przekazywać osobom trzecim.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Promocji na stronie internetowej www.gooddayspa.pl.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji, tj 1.09.2017